Tag: NSFS-152

Sự đánh đổi của cô vợ trẻ

Cô ấy đến gần tôi và nói - hãy mở miệng ra. Khi tôi mở miệng, Bua nhét nửa thanh sô cô la vào miệng tôi và nói - Tôi yêu bạn rất nhiều ... nhưng bạn đã quá muộn. Nói đoạn, Bua cho nốt nửa thanh sô cô la còn lại vào mi...